Meny
Miljö & Kvalitet

Kvalitetspolicy

Kunden

 • Vi ska vara flexibla och lyhörda för kundens, även slutkundens  krav och önskemål.
 • Mervärde skapas genom att kombinera våra kunskaper, miljötänkande och effektivt hanterande av våra resurser.
 • Vi ska hålla vad vi lovar och vara föredömliga samarbetspartners och utvecklas tillsammans med våra kunder.

Värdet på produkter och tjänster

 • Vi ska sträva efter att ständigt öka värdet på våra produkter genom produktutveckling, kvalitetssäkring och ett rationellt, kostnadseffektivt arbetssätt för lönsamma tjänster både för kunden och oss.
 • Vi ska leverera tjänster och produkter till högsta kvalitet.

Ansvaret för kvalitetsarbetet

 • Kvalitetsarbetet ska vara en naturlig del av vårt dagliga arbete och alla medarbetare har kvalitetsansvar.
 • Varje kontor ska bygga upp ett väl fungerande kvalitetssystem och arbeta med ständiga förbättringar.
 • Våra kvalitetsmål ska utformas utifrån de faktorer som betyder mest för kunden och miljön.

Leveranskvalitet

 • Vi ska leverera rätt tjänst i rätt mängd, på rätt plats, med rätt pris och i rätt tid för kunden.

Information

 • Samarbete inom hela företaget präglas av ett öppet informationsutbyte och vi ska visa stor öppenhet mot kunder.
 • Att vara informerad är både en rättighet och en skyldighet.

Trygga tjänster

 • Våra tjänster ska vara trygga för både kund och slutkund samt följa och beakta lagar och förordningar.
 • Vi ska bygga in förtroende och även ett mervärde i tjänsterna.
 • I vårt dagliga arbete ska miljö och etik beaktas.

Engagerade medarbetare och ledare

 • Ett personligt, aktivt och synligt engagemang i kvalitetsfrågor krävs av varje ledare och varje anställd.
 • Alla har ansvar för att reagera på fel och brister.
 • Ledarna ska sätta mål, följa upp målen samt föregå med gott exempel.

Totalkvalitet

 • De mänskliga resurserna är företagets största tillgång och nyckeln till totalkvalitet.