Meny
Miljö & Kvalitet
Miljö & Kvalitet - Policy - ctl00_cph1_image

Miljöpolicy

Vi inom Nomor ska långsiktigt utvecklas på ett ur miljösynpunkt och ur ekonomisk synpunkt hållbart sätt.
 
Detta sker bl a genom att vi erbjuder produkter och tjänster som anpassas till och utförs med optimal säkerhet för människa och miljö. Varje förändring i produkt eller tjänst skall vägas mot konsekvensen för miljön. Nomor arbetar aktivt med att minska bruket av kemiska bekämpningsmedel när detta är möjligt.
 
Vi på Nomor ska arbeta aktivt med miljöfrågorna i all verksamhet.
 
Vi ska öka de anställdas miljömedvetenhet och kunskap om vårt miljöarbete samt uppmuntra dem att respektera miljön och finna arbetsmetoder som minimerar verksamhetens miljöpåverkan.
 
Vi ska arbeta med att minska störningar på miljön från verksamhet och produkter, bland annat genom att öka nyttiggörandet av råvaror och energi, alltifrån bilar till framställning av preparat, samt minska mängden avfall.
 
Vår verksamhet skall bedrivas i enlighet med tillämplig lagstiftning samt övriga föreskrifter och krav som vi berörs av. Vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.