Meny
Skadedjur
peter_forebyggande.jpg

Förebyggande kontroll

Nomor arbetar med förebyggande och miljövänlig skadedjursbekämpning vilket innebär att vi alltid ser till alternativa metoder där dessa är fullgoda alternativ till kemisk bekämpning.

Förebyggande skadedjursbekämpning enligt principerna i IPM (Integrated Pest Management) är ofta ett krav inom livsmedelshanterande företag och andra som ställer särskilt höga krav på produktsäkerhet. Det är genom förebyggande åtgärder som störningen och kostnaden för kunden minimeras.

Med värme eller kyla, feromonfällor, byggnadstekniska lösningar och andra alternativa metoder förebygger vi problem med skadedjur. Regelbundna inspektioner och ständiga förbättringar gör att goda resultat uppnås med minimal störning på miljön

INTEGRATED PEST MANAGEMENT - DET ARBETSSÄTT VI TILLÄMPAR PÅ NOMOR

IPM är en engelsk förkortning av Integrated Pest Management. Detta skulle fritt kunna översättas till svenska som samordnad skadedjurskontroll. Definitionen av IPM följer nedan:
IPM betraktar hela ekosystemet i den miljö som är aktuell för att lösa ett visst skadedjursproblem. I princip innebär detta att man använder sig av metoder som i minsta möjliga mån stör den miljö man arbetar i.
Arbetet med IPM är en beslutsprocess som inbegriper analysarbete där noggranna inspektioner (faktainsamling) och ett systematiskt bruk av fällor är nödvändigt. Detta för att på goda grunder kunna fatta beslut om vilken behandling som är bäst för att lösa det aktuella problemet med skadedjur. Kemisk bekämpning ingår aldrig som en rutinmässig åtgärd utan är en sista utväg efter det att alla andra metoder prövats och utvärderats.
När beslut om behandling fattas utformas ett program som integrerar biologisk, fysikalisk och mekanisk bekämpning. Även förebyggande åtgärder som rengöring, tätning och utbildning av personal ingår.

BÄTTRE ARBETSMILJÖ, MINDRE PRODUKTIONSSTÖRNINGAR

Vilka metoder som skall användas väljs med hänsyn tagen till hur kostnadseffektiva de är i ett längre tidsperspektiv utan att negativt påverka den miljö de utförs i. Att komma åt orsaken till ett återkommande problem kan på kort sikt vara kostsammare än att utföra än en kemisk behandling, men i det längre perspektivet är det alltid lönsammare. Dessutom uppnås ofta flera positiva följdeffekter.
Hur mycket skadedjur man accepterar i en viss miljö bestämmer toleransnivån. I livsmedels-sammanhang är toleransnivån oftast noll medan den inom t.ex. skogsbruket är något högre. Där bestäms toleransnivåerna av kalkylerade ekonomiska förluster i form av förstörda plantor.

Konventionell skadedjursbekämpning bygger oftast på att man bemöter problemen när de redan uppstått med rutinmässiga kemiska saneringar. IPM ersätter användning av kemiska bekämpningsmedel med information, analys och förebyggande insatser.

FÄLLOR OCH INSPEKTIONER

Systematiskt bruk av fällor är i det sammanhanget nödvändigt för att insamla den information som behövs för att bedöma omfattningen på eventuella angrepp av skadedjur. Det är också nödvändigt för att identifiera de förhållanden i miljön som orsakat förekomst av skadedjur. Resultat från avläsning av fällor och inspektioner analyseras för att avgöra om, när och var en viss typ av åtgärd behöver sättas in. Dessutom används fällorna för att utvärdera resultatet av en utförd åtgärd.

IPM har blivit ett välkänt begrepp för internationella livsmedelsproducerande företag och deras leverantörer i Sverige. De ökade kraven på att minska användandet av kemikalier inom livsmedelshantering talar för tillämpningen av IPM.

IPM innebär ett omfattande arbete med dokumentation av skadedjursarbetet. Idag kan det vara lika viktigt att kunna styrka att man inte har problem som att visa på hur man löser eventuella problem.

Nomors arbete med IPM utgår ifrån systematiskt arbete med fällor och inspektionsprogram där rekommendationer om förbättringar och förebyggande arbete ingår.

Att arbeta enligt principerna i IPM innebär alltid ett aktivt deltagande av kundföretaget. Detta är ofta en bra grund för att motivera sina anställda att ta ansvar för skadedjursituationen på företaget.

Kontakta oss för ytterligare information